matematikos-testai_2016-5
matematikos-testai_2016-6
matematikos-testai_2016-7
matematikos-testai_2016-8
El.paštas
Nusiųskite draugui
Spausdinti
Spausdinti

Matematikos testai 4 klasei pagal Standartizuotą matematikos programą

Jurgita Blažienė, Andželika Padarauskienė

Šis matematikos testų sąsiuvinis skirtas 4 klasės mokiniams, norintiems pasitikrinti žinias ir gebėjimus, kurių įgijo pradinėje mokykloje. Testai sudaryti pagal ES struktūrinių fondų projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ parengtą Standartizuotą programą (žr. vertinimas.pedagogika.lt/). Ši programa sukurta vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK – 2433 (Žin., 2008, Nr.99-3848). Mokytojai, patikrinę mokinių gebėjimus, galės gauti informacijos ir pasidaryti išvadas apie mokinių pasiekimų kokybę, daromą pažangą, nustatyti spragas bei planuoti tolesnį mokymą ir mokymąsi, įvertinti kiekvieno mokinio pasiekimų lygį. Mokinys, atlikdamas šiuos testus, ne tik pasitikrins žinias ir gebėjimus, bet ir geriau pasirengs atlikti nacionalinių ar tarptautinių tyrimų testus.
Pateiktos užduotys atitinka standartizuotam testui keliamus reikalavimus. 7 testuose patikrinami visi Standartizuotoje programoje aprašyti mokinių gebėjimai. Testai sudaryti vadovaujantis Standartizuotose programose apibrėžtomis proporcijomis pagal veiklos/turinio sritis (skaičiai ir skaičiavimai; reiškiniai, lygtys ir nelygybės; geometrija, matai ir matavimai; statistika; komunikavimas ir problemų sprendimo bendrosios strategijos), kognityvinių gebėjimų grupes (žinios ir supratimas; taikymas; aukštesnieji mąstymo gebėjimai), pasiekimų lygius (patenkinamas; pagrindinis; aukštesnysis). Rengiant užduotis, buvo laikomasi principo, kad vienas uždavinys tikrina vieną gebėjimą. Užduotys vertinamos pagal vertinimo instrukcijas.

 Matematikos testų 4 klasei pagal Standartizuotą programą vertinimo instrukcijos

 2012-2014 metų leidimo
sąsiuvinui
 2015 metų leidimo
sąsiuvinui
 2016 metų leidimo
sąsiuvinui*
I testas >>> I testas >>> I testas >>>
II testas >>> II testas >>> II testas >>>
III testas >>> III testas >>> III testas >>>
IV testas >>> IV testas >>> IV testas >>>
V testas >>> V testas >>> V testas >>>
VI testas >>> VI testas >>> VI testas >>>
VII testas >>> VII testas >>> VII testas >>>

*leidimo metai nurodyti leidiniuose

Standartizuotus testus galima naudoti ir 5 klasės pradžioje mokinių pasiekimų diagnostiniam vertinimui arba 4 klasės matematikos kursui kartoti.

 

Leidyklos kaina:
4.00 €
Kiekis